REGULAMIN KONKURSU

                                                                                          § 1

                                                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS" i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest FORNELL z siedzibą przy pl. Boh. Getta 1/3m.28, w Częstochowie 42-202, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs przeprowadzany przez inne strony na Facebooku są za zgodą Organizarota FORNELL i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.

4. Konkurs zostaje przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/forNellFashion/  lub stron współpracujących z firmą FORNELL, w dniach podanych przy poście konkursowym.

                                                                                           § 2

                                                                    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

b) spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie opisanych przes Organizatora na fanpag-u https://www.facebook.com/forNellFashion/ pod postem konkursowym.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.fornell.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

                                                                                               § 3

                                                                      ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie są:

a) odzież dostępna na stronie organizatora, którą w danym momencie organizarot wybierze do Konkursu, lub bon upominkowy do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/forNellFashion/ zamieszczą wpis, zawierający spełnienie warunków konkusru.

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się na fan page’u https://www.facebook.com/forNellFashion/

4.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 4-5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, wyłoniony Zdobywca powinien napisać wiadomość do Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o wygranej na Fanpag-u Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy FORNELL, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ForNell.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

                                                                                          § 4

                                                        DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody

                                                                                         § 5

                                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fornell.pl